Πραματέλια

Κατάστημα

Πολιτική επιστροφών προϊόντων

Η εταιρία «Ηλιακτίδα» (www.pramatelia.gr) στηρίζει τους πελάτες της και θέτει ως προτεραιότητα την ικανοποίηση αυτών κατά τις συναλλαγές τους. Για το λόγο αυτό, διαμόρφωσε μια πολιτική επιστροφών ακολουθώντας την υπάρχουσα νομοθεσία και τους όρους των συνεργαζόμενων εταιριών.

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων και, στην περίπτωση που υπάρχουν, δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στο διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους, ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Σε περίπτωση έγκαιρης δήλωσης, η εταιρία υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό, αισθητικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της εταιρίας – λάθος παράδοση

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της εταιρίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, προϊόντα. Ο πελάτης ενημερώνει εγγράφως με email στο info@pramatelia.gr ή τηλεφωνικά στο +302251022562 και επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο από την εταιρία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το σφάλμα.
 2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
 3. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (Απόδειξη λιανικής, Τιμολόγιο, Δελτίο αποστολής) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους) σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της εταιρίας θα πραγματοποιείται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) που συνεργάζεται η εταιρία.
 4. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, εντός της αρχικής τους συσκευασίας χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις των προϊόντων (λχ. καρτελάκια). Δεν επιστρέφονται προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν πλυθεί. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρία, καθώς και τα έξοδα αποστολής των νέων προϊόντων στον πελάτη επιβαρύνουν την εταιρία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρία τρόπος επιστροφής.
 5. Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία.
 6. Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρίας, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο χάνεται.
 7. Κατά την επιστροφή των προϊόντων, σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος ή έλλειψης εγγράφως συμφωνημένης ιδιότητας και αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την εταιρία, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή τους. Σε περίπτωση χρέωσης της αξίας της αγοράς μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, η υποχρέωση της εταιρίας για την επιστροφή του ποσού, εξαντλείται στην δήλωση της ακύρωσης της συναλλαγής προς συνεργαζόμενη με αυτήν τράπεζα που εξυπηρετεί τις συναλλαγές της εταιρίας (η οποία εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια της κάρτας τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη). Η εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας τράπεζα η οποία ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση της τράπεζας με τον πελάτη.
 8. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη προς το εισπραχθέν τίμημα.

Εξαιρέσεις από την επιστροφή:

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η επιστροφή των κάτωθι προϊόντων:

 1. Προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία «σκουλαρίκια», για λόγους προστασίας της υγείας και για λόγους υγιεινής, εκτός αν υπάγονται στην κατηγορία των ελαττωματικών κατά την παράδοση (DOA) προϊόντων.
 2. Προϊόντα με όνομα, ημερομηνίες, ειδικές χαράξεις, εκτός αν υπάγονται στην κατηγορία των ελαττωματικών κατά την παράδοση (DOA) προϊόντων.

Επιστροφές ελαττωματικών κατά την παράδοση (DOA) προϊόντων

Στην περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν ότι είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση του στον πελάτη (καλούμενο εφεξής για συντομία DOA), η επιστροφή αυτού θα γίνεται επίσης με χρέωση της εταιρίας, αφού έχει ενημερώσει εγγράφως με email στο info@pramatelia.gr ή τηλεφωνικά στο +302251022562.

Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος γίνεται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) που συνεργάζεται η www.pramatelia.gr με επιβάρυνση της εταιρίας των εξόδων παραλαβής, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, καθώς και των εξόδων επαναποστολής στον πελάτη.

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή με δήλωση του πελάτη εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Επιπροσθέτως, θα πρέπει το προϊόν να μη φέρει φθορές ή βλάβες από υπαιτιότητα του κατόχου, πέραν του διαγνωσθένος ελαττώματος, και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (Απόδειξη λιανικής, Τιμολόγιο, Δελτίο αποστολής), όλα τα παρελκόμενά του και πλήρη τη συσκευασία του.

Μετά την παραλαβή των ελαττωματικών προϊόντων από το www.pramatelia.gr γίνεται έλεγχος αυτών και στη συνέχεια γίνεται επικοινωνία με τον πελάτη για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εφόσον επιβεβαιωθεί το ελάττωμα γίνεται η αντικατάσταση του προϊόντος, με όμοιο. Σε περίπτωση που δε δύναται να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση, ή εφόσον ο πελάτης αποκρούει βάσει του νόμου την αντικατάσταση, η εταιρία προβαίνει σε ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε το τίμημα της αγοράς, με επιμέλεια της εταιρίας.

Η επιστροφή του προϊόντος, ή του τιμήματος σε περίπτωση ακύρωσης, στον πελάτη, θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών.

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή ελλιπές, η εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Από την ημέρα της υποβολής της παραγγελίας, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά έως και την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει ενημερώσει εγγράφως με email στο info@pramatelia.gr ή τηλεφωνικά στο +302251022562 και η εταιρία υποχρεούται να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Υπόδειγμα έντυπης δήλωσης υπαναχώρησης θα βρείτε εδώ. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν αμεταχείριστο, ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Υπαναχώρηση δεν νοείται σε περίπτωση που ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν, έστω και μια φορά, οπότε το προϊόν θεωρείται πλέον μεταχειρισμένο.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση που η αγορά εξοφλήθηκε με χρέωση μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας ως εξής: η εταιρία θα υποχρεούται να ενημερώσει τη τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών αυτών, για την ακύρωση της εν λόγω συναλλαγής (οπότε αυτή εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια της κάρτας, τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη). Η εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια της κάρτας τράπεζα και ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση της τράπεζας με τον πελάτη.

Η επιστροφή του τιμήματος θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την επιστροφή του προϊόντος στην εταιρία και την παραλαβή του είδους από αυτή.

Η εταιρία δικαιούται να αποκρούσει την δήλωση υπαναχώρησης αν το είδος δεν προσφέρεται προς επιστροφή νομίμως και προσηκόντως, δηλαδή στην κατάσταση που παραδόθηκε και όχι μεταχειρισμένο. Ο πελάτης, εφόσον η εταιρία κατά την ελεύθερη κρίση της και κατά παρέκκλιση, δεχθεί επιστροφή μεταχειρισμένου είδους ενόψει υπαναχώρησης, ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία για την εύλογη μείωση της αξίας του είδους, λόγω της χρήσης του. Η εταιρία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον πελάτη.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη «σκουλαρίκια».
 2. Προϊόντα τα οποία δεν είναι αποδεκτά προς επιστροφή λόγω επέμβασης στο αρχικό προϊόν κατόπιν αιτήματος του πελάτη, όπως προϊόντα με όνομα, ημερομηνίες, ειδικές χαράξεις.

Εγγραφή

Please select all the ways you would like to hear from us

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εμπειρίας σας σε αυτόν τον ιστότοπο, για τη διαχείριση της πρόσβασης στον λογαριασμό σας και για άλλους σκοπούς που περιγράφονται στο πολιτική απορρήτου.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.